(เข้าชม 1885 ครั้ง)
ประวัติความเป็นมาของโรงเรียนบ้านท่าแร้ง (สหราษฎร์)
 
                 โรงเรียนบ้านท่าแร้ง(สหราษฎร์) เดิมชื่อ โรงเรียนประชาบาลตำบลท่าแร้ง ก่อตั้งโดยหลวงชำนาญนิกรกิจขณะดำรงตำแหน่งนายอำเภอบ้านแหลม เปิดทำการสอนครั้งแรกในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2466                มีนายเทศน์ มีอารมย์ เป็นครูใหญ่
                >>>  3 กรกฎาคม 2466 ย้ายที่เรียนไปเรียนที่บ้านขุนราษฎร์รักษา (เส็ง จันทร์ปลอด) ที่ตำบลท่าแร้งตก
                >>>  1 ธันวาคม 2466 ทำพิธีเปิดโรงเรียนแห่งใหม่โดยขุนวิจิตรประสาท(ชื่น สายศิลป์) ปลัดอำเภอ  บ้านแหลม
                >>>  28  สิงหาคม  – 31 ตุลาคม 2471 หยุดเรียนชั่วคราวเนื่องจากโรงเรียนชำรุดไม่สามารถเรียนได้
                >>>  30 มีนาคม 2472 ได้ทางการย้ายมาเรียนที่ศาลาที่พักคนเดินทางและศาลาดินแดง ที่  นายสุ่น หรำรอด สร้างขึ้น
                >>>  24  มิถุนายน 2475  ได้ย้ายมาตั้งอยู่ที่หมู่ 4 ตำบลท่าแร้ง บนเนื้อที่กว้าง 10 วา  ยาว 20 วา  เป็นที่ดินของนายเสริม จันทร์ปลอด  ชื่อ  โรงเรียนประชาบาลตำบลท่าแร้งตก 1 (สหราษฎร์)
                >>>  ปี พ.ศ. 2498   เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนบ้านท่าแร้ง(สหราษฎร์) เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 4
                >>>  ปี  พ.ศ. 2534  ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการสอนจนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
                >>>  7 กรกฎาคม 2546 กระทรวงศึกษาธิการได้โอนโรงเรียนมาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546
                 ปัจจุบัน  มีนายสุรศักดิ์  สืบค้า  (โทรศัพท์  081- 2991354)  ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนและจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับปฐมวัยถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(มัธยมศึกษาปีที่ 3)


ผู้บริหาร

นายสุรศักดิ์  สืบค้า
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าแร้ง(สหราษฎร์)
ปฎิทิน
June 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
    
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
กล่องความรู้ทั่วไป
สินค้า
สินค้าแนะนำ