ครูเกษียณ 2555 (เข้าชม 2211 ครั้ง)


ข้อมูลทะเบียนประวัติข้าราชการครูโรงเรียนบ้านท่าแร้ง(สหราษฎร์)  ปีการศึกษา 2555
 
ชื่อ-สกุล วัน  เดือน  ปีเกิด วันเริ่มปฏิบัติ
ราชการ
วุฒิที่ได้รับ วิทย
ฐานะ
 
คำนำหน้าชื่อ
ชื่อ-สกุล
ชั้นสูงสุด วิชาเอก ตำแหน่ง
นายสุรศักดิ์  สืบค้า 15/07/00 12/05/21 คม. บริหารฯ ผอ. คศ.3
นางพรสิน   สุนทร  28/07/96 17/05/16 คบ นาฏศิลป์ ครู (เกษียณ) คศ.3
นางอัญภรณ์   สืบค้า 30/12/03 01/05/24 ศษ.บ. ประถมฯ ครู คศ.3
นางนงนุช   เพียรธรรม 07/05/99 11/05/24 คบ. ประถมฯ ครู คศ.2
นางวิมล   กันพร้อม 23/10/02 19/05/23 ศษ.บ. ประถมฯ ครู คศ.3
นางสาววัชรี  แก้วสามสี 03/08/96 25/05/16 คบ. สังคม ครู(เกษียณ) คศ.3
นางราตรี   นาคสุข 08/05/98 01/06/19 คบ. ประถมฯ ครู คศ.3
นางจุฑาจิต   โรจนประดิษฐ์ 15/02/95 17/06/20 ศษ.บ. ประถมฯ ครู (เกษียณ) คศ.3
นางกิ่งแก้ว   เจียมวิจิตร์ 17/10/94 17/05/16 คบ. นาฏศิลป์ ครู (เกษียณ) คศ.3
นางเปล่งศรี   มิ่งมาลัยรักษ์ 31/03/96 01/06/19 ศษ.บ. ประถมฯ ครู (เกษียณ) คศ.3
นางเตือนใจ   นาคนคร 07/05/03 16/05/26 คบ. สังคมฯ ครู คศ.3
นายวิทยา อรุณพูลทรัพย์     คบ. สังคมฯ ครู คศ.3
นางชลธร   สามศรีทอง 30/06/98 16/06/21 ศษ.บ. บริหารฯ ครู คศ.3
นางสาวศุภนิจ   บุญมีโชติ 21/01/98 09/06/18 ศษ.บ. ประถมฯ ครู คศ.3
นางสาวธัญพร   อ่วมเครือ 08/06/02 02/06/20 กศ.บ. ภาษาไทย ครู คศ.3
นางพิชชานันท์   เพชรวิวรรธน์ 04/04/01 22/05/21 กศ.บ. ประถมฯ ครู คศ.3
นายณรงค์ศักดิ์   นาคนคร 01/01/02 25/08/25 คบ. อุตสาหกรรม ครู คศ.3
นายปรีชา   ฉัตรวชิระวงษ์ 29/05/01 22/05/21 คบ. สังคมฯ ครู คศ.3
นายประวัติ   สร้อยมาลี 02/05/99 10/11/35 ปกศ. - ช่างไม้ 4 -
  
 


ผู้บริหาร

นายสุรศักดิ์  สืบค้า
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าแร้ง(สหราษฎร์)
ปฎิทิน
June 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
      
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
      
กล่องความรู้ทั่วไป
สินค้า
สินค้าแนะนำ