(เข้าชม 1651 ครั้ง)
จำนวนนักเรียนจำแนกตามระดับชั้นที่เปิดสอน (ข้อมูล 10  มิถุนายน  2554)
 
ระดับชั้น จำนวน(ห้องเรียน) เพศ รวม
ชาย หญิง
อนุบาลปีที่ 1
อนุบาลปีที่ 2
1
1
8
8
13
8
21
16
รวม 2 16 21 37
ประถมศึกษาปีที่ 1
ประถมศึกษาปีที่ 2
ประถมศึกษาปีที่ 3
ประถมศึกษาปีที่ 4
ประถมศึกษาปีที่ 5
ประถมศึกษาปีที่ 6
1
1
1
1
1
1
9
3
9
8
14
13
9
11
9
3
14
18
18
14
18
11
28
31
รวม 6 56 64 120
มัธยมศึกษาปีที่ 1
มัธยมศึกษาปีที่ 2
มัธยมศึกษาปีที่ 3
1
1
1
9
10
4
8
10
15
17
20
19
รวม 3 23 33 56
รวมทั้งสิ้น 11 94 117 211


ผู้บริหาร

นายสุรศักดิ์  สืบค้า
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าแร้ง(สหราษฎร์)
ปฎิทิน
April 2024
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
    
กล่องความรู้ทั่วไป
สินค้า
สินค้าแนะนำ