(เข้าชม 1400 ครั้ง)
วิสัยทัศน์โรงเรียนบ้านท่าแร้ง (สหราษฎร์)
 
                  นักเรียนโรงเรียนบ้านท่าแร้ง  เป็นผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน  ก้าวทันเทคโนโลยี  มีคุณธรรม จริยธรรม ปฏิบัติตนตามหลักธรรมของศาสนา  สามารถพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน นำภูมิปัญญาและอาชีพในท้องถิ่นสู่การดำรงชีวิตในสังคมจตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมีความสุข
 
พันธกิจ 
 
  1. ประสานความร่วมมือกับชุมชนในการจัดการศึกษาให้เข้าสู่ระบบการปฏิรูปการศึกษา
  2. พัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและชุมชน
  3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนให้มีความสนใจใฝ่เรียนรู้ในด้านหลักธรรมและศาสนา
  4. ประสานความร่วมมือกับผู้นำศาสนาในชุมชน ให้ความรู้เกี่ยวกับหลักธรรมของศาสนา
  5. ประสานความร่วมมือกับชุมชนในการนำภูมิปัญญาท้องถิ่น และแหล่งเรียนรู้มาจัดกิจกรรมการเรียนการสอน
  6. นำเทคโนโลยีมาจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
  7. จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นพัฒนาอาชีพ สามารถนำไปประกอบอาชีพเพื่อการดำรงชีวิตและอยู่ในสังคมตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างมีความสุข
     

เป้าประสงค์

     1.     ประชากรทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐาน 12 ปี  ตามสิทธิอย่างเท่าเทียมกัน
              อย่างทั่วถึงและตรงตามศักยภาพ

                        ตัวชี้วัด
                                1.    เด็กปฐมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 98 ได้รับการจัดการศึกษา
                                2.    เด็กได้รับการศึกษาภาคบังคับ ร้อยละ 100


ผู้บริหาร

นายสุรศักดิ์  สืบค้า
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าแร้ง(สหราษฎร์)
ปฎิทิน
October 2023
Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
    
กล่องความรู้ทั่วไป
สินค้า
สินค้าแนะนำ